Ga naar de inhoud
Veilig online betalen
Levering in België €125
450 experts
9 gratis afhaalpunten

Algemene voorwaarden

Verhelst Bouwmaterialen
Stationstraat 30 - 8460 Oudenburg
BTW: BE0405301929

Behoudens schriftelijke afwijkende bepalingen, zijn al onze leveringen en verkopen onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden die in elk geval zullen gelden, zelfs indien de voorwaarden van de koper hun primauteit zouden uitdrukken. Door het feit zelf van de koop of van het ondertekenen van de overeenkomst wordt de klant verondersteld ze te kennen en ze te aanvaarden.

 1. Onze offertes gelden enkel voor de erop bepaalde duur, bij gebrek aan vermelding van een geldigheidsduur zijn onze offertes geldig voor een periode van vijftien dagen vanaf het opmaken van de offerte. Onze offertes zijn steeds onderhevig aan eventuele schommelingen van de prijzen van de grondstoffen, van de lonen en valuta.
 2. Wij behouden ons het recht voor de voorwaarden en prijzen, aangeboden door onze werknemers of vertegenwoordigers, te wijzigen, of hun orders gebeurlijk te weigeren.
 3. Voor levering van zand en grind zullen vrachtschommelingen eveneens aanleiding geven tot prijsherziening.
 4. De levering van de koopwaar geschiedt op camion gebracht voor de werf of verblijfplaats van de koper. Het lossen van de koopwaar is lastens de koper. De werf of leverplaats moet toegankelijk zijn voor het overeengekomen gebruikte vervoer, zoniet wordt er een toeslag gerekend à rato van het verlies.
 5. Onze verzendingen geschieden steeds op de gevaren en risico’s van de bestemmeling, zelfs wanneer deze vrachtvrij geschieden.
 6. Wij behouden ons het recht voor de verkochte goederen en/of de geleverde prestaties te factureren naargelang van de levering of de uitvoering, zelfs als deze laatsten gedeeltelijk gebeuren.
 7. Vertraging in de levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding of op vernietiging van de bestelling. Schadevergoeding kan door de klant enkel geëist worden, indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd bedongen. Gevallen van overmacht sluiten daarenboven alle, ook schriftelijk bedongen, schadevergoeding uit, om het even in welke mate de uitvoering van de bestelling of de overeenkomst erdoor wordt beïnvloed. Staking, lock-out of andere werkonderbrekingen worden als gevallen van overmacht beschouwd.
 8. Onze facturen zijn betaalbaar binnen dertig dagen na de factuurdatum. Wij kunnen slechts de bedongen betalingsovereenkomst handhaven voor zover deze goedgekeurd wordt door onze kredietverzekeringsmaatschappij. Bij ontstentenis van deze of bij schorsing van het toegestane krediet, behouden wij ons het recht voor alle leveringen stop te zetten, zolang alle facturen niet betaald zijn en contante betaling te eisen bij iedere levering. De facturen die niet op de vervaldag betaald worden, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een netto-intrest op van 1 % per maand, zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Voormelde intrest zal overeenkomstig art. 1154 B.W. worden gekapitaliseerd. Alleen door het feit van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, is van rechtswege en zonder aanmaning, buiten de intrest, ook een schadevergoeding van 10 % verschuldigd, met een minimum van 75 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Alle inningskosten zijn steeds ten laste van de klant.
 9. Bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement, staking van betaling, ontbinding of wijziging van de vennootschap of bij gebrek aan betaling van één enkele levering of prestatie op de vervaldag, houden wij ons het recht voor hetzij, ofwel de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen, zonder enige formaliteit of voorafgaande ingebrekestelling, ofwel de levering uit te stellen en in ieder geval, de onmiddellijke betaling van alle geleverde goederen te eisen. De goederen blijven onze eigendom tot de volledige vereffening van onze schuldvordering. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 10. Eventuele bezwaren of klachten betreffende facturatie moeten, om ontvankelijk te zijn, uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven meegedeeld worden.
 11. Annulatie van de overeenkomst kan slechts voor zover en in de mate dat dit uitdrukkelijk, schriftelijk, voorafgaand en individueel werd overeengekomen en heeft in ieder geval niet voor gevolg dat het betaalde voorschot moet terugbetaald worden.
 12. In geval van betwistingen of geschillen zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied van GENT, afd. Oostende bevoegd.
 13. Bovenstaande bepalingen blijven van kracht, zelfs indien wissels aanvaard of getrokken worden betreffende de facturen.
 14. Ingeval de koper aan de verkoper toebehorende goederen, zelf verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan de verkoper alle schuldvorderingen, die voortkomen uit deze herverkoop, over.
 15. Maximale lostijd 1 uur voor een volle vracht (exclusief wachttijd of extra kraanwerk). Teruggave van stockgoederen is enkel mogelijk na onderling overleg en goedkeuring en mits aftrek van 30 % van de gefactureerde prijs – vermeerderd met de eventuele vervoerskosten. Alle palletten in waarborg, welke door onze zorgen teruggehaald of terug meegenomen worden, zullen met een minwaarde gecrediteerd worden.
 16. De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der ver- schuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.
 17. Overeenkomstig Boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek economisch recht heeft u als consument het recht uw online bestelling zonder opgave van redenen te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde (die niet de vervoerder is) de bestelde goederen fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per post of per e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen: Verhelst Bouwmaterialen NV, Stationsstraat 30, B-8460 Oudenburg, info@verhelst.be. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping in artikel 18, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als u het herroepingsrecht wenst te te gebruiken, dient u de goederen in de originele verpakking, onvervuild en onbeschadigd, terug te zenden naar volgend retouradres: Verhelst Bouwmaterialen NV, Stationsstraat 30, B-8460 Oudenburg. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. U dient deze terugzending onverwijld te doen, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Als u de overeenkomst op deze wijze herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen in originele verpakking hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen op die manier heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het eventuele gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. De bepalingen van dit artikel 17 met betrekking tot de herroeping van de overeenkomst gelden enkel voor producten die in de webshop van Verhelst Bouwmaterialen NV zijn aangekocht door consumenten en gelden niet ten aanzien van professionele klanten.
 18. Modelformulier voor herroeping.
  Aan: Verhelst Bouwmaterialen NV, Stationsstraat 30, B-8460 Oudenburg, info@verhelst.be. Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*): ... Besteld op(*) /Ontvangen op(*): ... Uw Naam/Namen: ... Uw Adres: ... Datum: ... Uw Handtekening(en): ... (*) Doorhalen wat niet van toepassing is
 19. Informatie over wanneer de creditcards worden gedebiteerd (“Alle transacties met creditcards en betaalpassen worden in rekening gebracht op het verkooppunt”)
 20. Wettelijke garantie van producten voor minimaal 2 jaar
Uw browser wordt niet ondersteund.
browser-not-supported-description

Hulp nodig bij je aankoop?